Widok ze schroniska na Rysiance. 10-09-2019, godz. 10

img