Solisko 25-01-2020, godz. 7

img

Baba 25-01-2020, godz. 7

img

Cypisek 25-01-2020, godz. 7

img

Andiamo 25-01-2020, godz. 7

img

Pilsko 25-01-2020, godz. 7

img

Pilsko trasa nr 5 25-01-2020, godz. 7

img

Szczawiny 25-01-2020, godz. 7

img

Widok z Rysianki 25-01-2020, godz. 7

img